Prosiect Sefyll Dros Natur Cymru

EIN PROSIECTAU

Prosiect Sefyll Dros Natur Cymru

Stand for Nature Wales - Radnorshire Youth Forum by Carys Evans

Mae’r chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd gyda help pobl ifanc Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesaf, fe fyddwn ni’n gweithio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu dros natur a bywyd gwyllt yn eu hardal leol mewn ymgais i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. O Gaerdydd drefol i Sir Faesyfed wledig, mae pobl ifanc yn sefyll dros natur a’u dyfodol.

The National Lottery Community Fund

The National Lottery Community Fund

Mae’r prosiect hwn yn bosibl oherwydd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Gymunedol – y Gronfa Gweithredu Hinsawdd . Mae’r prosiect hwn yn rhedeg o fis Hydref 2020 hyd at fis Medi 2023. 

Fideo i ddiolch

 

 

Gair am y prosiect

Does yna erioed amser pwysicach wedi bod i weithredu dros natur. Rydyn ni ar hyn o bryd yn wynebu argyfwng hinsawdd a natur, gyda 17% o rywogaethau yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu. Ond fe allwn ni newid hyn. Drwy sicrhau adferiad natur, fe allwn ni fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ac fe fyddwn ni’n gwneud hynny. Mae cynefinoedd sy’n ffynnu’n gallu cloi llawer iawn o garbon yn ddiogel a darparu manteision hanfodol bwysig eraill sy’n ein helpu ni i addasu, fel atal llifogydd, dŵr glân a gwell iechyd a llesiant.

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn gwneud safiad

Stand for Nature Wales logo

Ymgysylltu â Chymunedau ac Ysgolion

Ers lansio ein prosiect ar 22ain Ebrill, mae tîm Sefyll Dros Natur Cymru wedi bod yn brysur, brysur, brysur! Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i geisio cysylltu â phobl ifanc.

Rydyn ni eisoes wedi ffurfio partneriaethau â nifer o ysgolion a grwpiau cymunedol gwych ledled Sir Faesyfed, ac rydyn ni’n llawn cyffro i gysylltu’r myfyrwyr hyn â natur, gan ddefnyddio gweithgareddau’n seiliedig ar fywyd gwyllt.

Os hoffech chi i’ch ysgol neu’ch grŵp cymunedol fanteisio ar y prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â’n tîm Sefyll Dros Natur Sir Faesyfed yn

silvia@rwtwales.org  neu chloe@rwtwales.org

Eco-day

Chwarae rhan!

Mae’r prosiect hwn ar gyfer unigolion 9-24 oed ledled Cymru. Rydyn ni o’r farn y dylai pobl ifanc fod ar reng flaen y mudiad i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae angen eich llais, eich syniadau a’ch ymroddiad chi arnon ni i sefyll dros natur. Os hoffech chi fod yn rhan o Fforwm Ieuenctid Sir Faesyfed, ewch ati i lenwi’r ffurflen gofrestru a restrir isod:

Dros 18 oed

Os ydych chi dan 18 oed, fe fydd angen ichi gael cydsyniad eich rhiant/ gwarcheidwad

Dan 18 oed

Os ydych chi dros 24 oed ond yn dal i fod yn awyddus i gymryd rhan

Cysylltwch â ni

Rhywle arall yng Nghymru

Os nad ydych chi o Sir Faesyfed ond yr hoffech chi gymryd rhan yn eich ardal leol

Cael gwybod mwy

 

Newyddion a digwyddiadau sydd ar y gweill

Mae nifer o ddigwyddiadau cyffrous ar y gweill gennyn ni wrth i’r prosiect gychwyn.  O fis Gorffennaf ymlaen, fe fydd Ymddiriedolaethau Natur Sir Faesyfed a Maldwyn yn cydweithio i redeg gweithdai creadigol mewn amrywiol leoliadau ledled Powys.

Mae angen pobl â phob math o sgiliau a diddordebau arnon ni. Ydych chi’n wneuthurwr ffilm neu’n ffotograffydd llawn addewid? Wrth eich bodd yn trefnu digwyddiadau? Boed yn arweinydd neu’n rhywun sy’n sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth y tu ôl i’r llenni, fe ellir defnyddio’ch sgiliau a’u datblygu drwy’r prosiect hwn. Os ydych chi wrth eich bodd â bywyd gwyllt, fe allwch chi rannu’r angerdd hwn a grymuso eraill i ymuno â’r mudiad. Yn dod yn fuan!

Rhagor o wybodaeth

Tan hynny, gwelwch ein newyddion blaenorol

Yma