Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Radnorshire Wildlife Trust

Rydyn ni’n gwarchod bywyd gwyllt

Ynghyd â’n haelodau a’n gwirfoddolwyr, rydyn ni’n gweithio i warchod bywyd gwyllt ledled Sir Faesyfed, ar ein 18 gwarchodfa natur a thrwy ein gwaith gydag eraill.

Bailey Einon Bluebells

RWT

Rydyn ni’n rheoli tirweddau naturiol

Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn rheoli ychydig dros 400 hectar o dir er budd bywyd gwyllt. Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag eraill i’w hannog a’u helpu nhw i reoli eu tir, o erddi i ffermydd a mannau gwyrdd cymunedol, er budd bywyd gwyllt.

Discovering nature with RWT

Radnorshire Wildlife Trust

Rydyn ni’n addysgu pobl am ryfeddodau natur

Rydyn ni’n addysgu pobl o bob oedran i ofalu am fywyd gwyllt, trwy ein gwaith gydag ysgolion a phobl ifanc, sesiynau hyfforddi a’n digwyddiadau i’r teulu.

Rydyn ni’n sefyll o blaid bywyd gwyllt yn Sir Faesyfed

Rydyn ni’n ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar fywyd gwyllt yn lleol ac yn genedlaethol.  Rydyn ni’n gweithio’n lleol i sicrhau bod bywyd gwyllt yn cael ei warchod – trwy ein gwaith cynllunio, er enghraifft.

Adroddiad 2017 Bywyd Gwyllt yn Sir Faesyfed

Gwnaeth Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed archwiliad manwl i asesu statws presennol bywyd gwyllt Sir Faesyfed yn 2017. Mae’r adroddiad yn manylu ar y blaenoriaethau i rôl Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed wrth gynorthwyo i adfer natur.

Adroddiad 2017 Bywyd Gwyllt yn Sir Faesyfed 

Support our work

 

Did you enjoy your visit?

From donating to volunteering, there are many different ways you can help us restore and protect local wildlife. 

We can't do this without you!

How you can help

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Become a member

 

Help us to protect nature and wildlife across Radnorshire. From only £2.50/month

 

Join us today