Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Matthew Roberts

Gwnewch wahaniaeth

Bydd gadael rhodd yn eich Ewyllys i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn wirioneddol helpu ni i barhau i warchod bywyd gwyllt i bawb gael ei fwynhau yn y dyfodol.

Rydyn ni’n elusen annibynnol ac mae’n rhaid i ni ddod o hyd i’n cyllid ein hunain.  Dydyn ni ddim yn derbyn arian oddi wrth y llywodraeth nac unrhyw gorff arall.  Mae’n rhaid i ni wneud cais am grant ochr yn ochr â’r elusennau eraill i gyd.  Felly mae derbyn rhodd mewn Ewyllys yn bwysig iawn i ni.  Rydyn ni’n dibynnu arno i oroesi.

Joan Payne

Er Cof Annwyl am Joan Payne

Tristwch mawr ydy cyhoeddi marwolaeth Joan Payne, un o hoelion wyth Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed am flynyddoedd lawer. Mae’r teulu wedi sefydlu tudalen Just Giving ar gyfer rhoddion i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed er cof am Joan.  Dyma’r ddolen: https://www.justgiving.com/fundraising/joanpaynerwt

Two robins singing

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Gwneud Ewyllys er budd bywyd gwyllt

Does dim angen ichi fod yn gyfoethog i adael rhodd. Rydyn ni’n gwerthfawrogi pob un rhodd, waeth pa mor fawr neu fach.

Gwneud Ewyllys ydy’r unig ffordd i wneud yn siŵr bod eich dymuniadau’n cael eu gwireddu ar ôl ichi farw. Yn naturiol, pan fyddwch chi’n meddwl am eich Ewyllys, fe fyddwch chi eisiau gwneud yn siŵr mai’r rhai annwyl ichi sy’n dod yn gyntaf. Yna mae’n bosibl eich bod am ystyried gadael rhan i’r elusennau hynny sy’n agos at eich calon. Rydyn ni’n argymell eich bod yn cael cyngor ynglŷn â’ch Ewyllys oddi wrth ysgrifennwr Ewyllysiau proffesiynol fel cyfreithiwr.

Yr hyn y gallai rhodd ein helpu ni i’w wneud

✓ Parhau i gefnogi adferiad rhai o’n rhywogaethau prinnaf.

✓ Gofalu am ein gwarchodfeydd natur a helpu eraill i reoli’r tir mewn ffordd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt.

✓ Ysbrydoli pobl ifanc ynglŷn â’r byd naturiol trwy ein gweithgareddau addysgol.

✓ Sefyll o blaid bywyd gwyllt ar faterion cynllunio a pholisi fel nad ydy natur yn cael ei chymryd yn ganiataol.

✓ Cefnogi ein gwaith ledled y sir i greu Tirwedd Fyw.

Sir David Attenborough

Tom Marshall

Syr David Attenborough (cyfieithiad)

“Mae cyfle gwych i unrhyw un sy’n poeni am fywyd gwyllt wneud rhywbeth eithaf unigryw, trwy gofio am eu Hymddiriedolaeth Natur leol yn eu hewyllys.

Mae’r weithred hael hon yn un o’r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud i sicrhau bod y rhywogaethau a’r cynefinoedd sydd mor agos at ein calonnau yno i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.”