Languages

Next Event

Sorry no events found to match your criteria

Ymweliadwch Gilfach

Mae Gilfach yn lle arbennig – hen fferm ucheldirol mewn tirwedd ysblennydd sy’n llawn bywyd gwyllt a hanes, rhyw ychydig i’r gogledd o Raeadr Gwy yng Nghanolbarth Cymru. Mae croeso i ymwelwyr ddod i’r warchodfa natur hyfryd hon gydol y flwyddyn. Mae’r mynediad am ddim ond byddai hi’n dda pe baech chi’n gadael rhodd i Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, i helpu â chostau cynnal a chadw.

Mae Gilfach yn cynnig rhywbeth arbennig gydol y flwyddyn.

Ar ddiwrnodau iach, braf o aeaf, mae’r coed yn gennau i gyd; yn y gwanwyn mae’r coetiroedd yn llawn cân yr adar gyda chân y gog i’w chlywed trwy’r dyffryn; yn yr haf mae lliwiau’r eithin a’r grug i’w gweld ar lethrau’r bryniau ac mae’r dolydd yn hymian; ac yn yr hydref mae ffyngau lliwgar i’w gweld yma ac acw yn y caeau, mae’r afon yn rhuo dros y rhaeadr – ac mae’n eithaf posibl y byddwch chi’n gweld yr eog yn llamu.

Tro trwy amser

Gallwch chi synhwyro treftadaeth Gilfach wrth ichi gerdded trwy’r warchodfa natur. Byddwch chi’n cerdded heibio i garnedd gladdu o’r oes efydd, yn sylwi ar weddillion hen reilffordd Canolbarth Cymru, yn gweld y tŷ hir o’r unfed ganrif ar bymtheg, ac yn cerdded yn ôl troed sawl cenhedlaeth o ffermwyr.

Ymweld â Gilfach

Mae’r prif faes parcio oddi ar ffordd yr A470 ger y Caban Croeso (Pont Marteg). Mae yna rwydwaith o deithiau cerdded â chyfeirbwyntiau i’ch helpu i fforio’r dyffryn, felly dewch â’ch esgidiau cerdded i’ch canlyn. Mae’r llwybrau’n gallu bod yn llithrig ac yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb, felly mae’n bosibl y bydd ffon gerdded hefyd yn ddefnyddiol. Mae angen cadw pob ci ar dennyn, os gwelwch yn dda.

Mae mwy o gyfleusterau i ymwelwyr i’w cael yn Hen Fuarth y Fferm, gan gynnwys paneli gwybodaeth, lluniaeth i helpu’ch hunan iddo a thoiledau. I’r rheiny sy’n methu â symud yn dda, mae yna hefyd doiled hygyrch a llwybr hwylus byr.

Nid oes yna lawer o fannau parcio yn Hen Fuarth y Fferm ac mae’r ffordd i fyny’n gul sy’n golygu nad yw’n addas ar gyfer cartrefi modur.

Rhagor o wybodaeth

Mae gwybodaeth amrywiol ar gael i’w lawrlwytho o waelod y dudalen we hon, gan gynnwys map llwybrau y gallwch chi ei argraffu. Mae ffilmiau ar gael i’w gwylio am warchodfa Gilfach ar sianel YouTube Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, gan gynnwys croeso cynnes i warchodfa Gilfach gan y cyflwynydd bywyd gwyllt, Iolo Williams.

Os hoffech chi ymweld gyda grŵp, yna cysylltwch â’r swyddfa ar 01597 823298 i gael help i drefnu pethau.
 

Downloads

FilenameFile size
Gilfach heritage assessment report Eng only.pdf2.6 MB
lichens on the rocks Pont Marteg Cymraeg.pdf638.21 KB
Lichen trail near the burial mound Eng only.pdf476.99 KB
Gilfach gloynnod byw.pdf4.2 MB
Sculpture stone trail Cymraeg.pdf1.35 MB
Bilingual Gilfach trail map_for_print A4 page.jpg1.85 MB
Bilingual Gilfach trails_map A4 on 2 sides.pdf2.49 MB