Helpwch i achub Afon Gwy

Achubwch Afon Gwy rhag llygredd!

Kingfisher by Mike Snelle

Dydy Afon Gwy ddim mewn cyflwr da o bell ffordd

Dŵr ffo, llawn ffosffad o ffermydd ieir ydy’r prif beth sy’n achosi blodau algaidd i ledaenu ac mae’r rhain yn dinistrio ecosystem yr afon – gyda gwrtaith o ffynonellau eraill, all-lif carthion a rhyddhau etifeddol o briddoedd hefyd yn cyfrannu. Os y bydd hyn yn parhau, fe fydd Afon Gwy yn cael ei dinistrio. Fe fydd y pysgod yn mynd ac, yn sgil hyn, fe fydd glas y dorlan, bronwen y dŵr a’r crëyr hefyd yn diflannu.

Helpwch i achub Afon Gwy

river

Golygfa o’r afon ganRiver view by Linda Pitkin/2020VISION

Mae gan Bowys bellach fwy na 150 o Unedau Dofednod Dwys sydd, yn ôl yr amcangyfrif, yn lletya 10 miliwn o gywion. Mae cemegion o’r gwrtaith yn mynd i mewn i’r afon ac yn cyfuno â gwastraff arall i greu coctel marwol o lygredd. Mae hyn yn creu blodau algaidd ac yn achosi cholli ocsigen yn y dŵr. Rydyn ni’n targedu hyn, y ffynhonnell fwyaf o lygredd , yn gyntaf.

Mae angen i’r Gweinidogion Newid Hinsawdd a Materion Gwledig gymryd camau brys i achub yr afon. Mae llawer o bobl, yn ffermwyr ac yn asiantaethau, eisiau gwneud y peth iawn, ond dydy deddfwriaeth ddim yn darparu digon o gefnogaeth i gyflawni canlyniadau positif ar gyfer bywyd gwyllt. Gallwch chi helpu trwy anfon e-bost at eich Aelod o’r Senedd heddiw! 

Mae ein hafonydd yn goridorau sy’n cysylltu dolydd, gwlypdiroedd a choedlannau. Fe ddylen nhw fod yn cefnogi pysgod, pryfed, mamaliaid ac adar. Mae gan afonydd iach fwy o ocsigen, mwy o fywyd, a mwy o garbon – sy’n hanfodol i helpu i ymladd yr argyfwng hinsawdd.

 

 

Dipper in flight

Dipper by Andy Rouse/2020VISION

Mae angen eich help chi ar fywyd gwyllt Afon Gwy

Gofynnwch i’ch Aelod o’r Senedd weithredu ar frys